Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház Szülészet - Nőgyógyászati Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Semmelweis Tagkórház

SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

HÁZIRENDJE

Intézményünkben folyó gyógyító munka eredményessége, a betegjogok gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében a kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjék betartani, segítve ezzel az orvosok és ápolók munkáját és az Önt megillető betegjogok érvényesülését. Továbbá felhívjuk figyelmét arra, hogy az osztályos és intézeti házirend valamint a betegjogi tájékoztató valamennyi fekvőbeteg részlegünkön megtalálható, kérjük mindezeket figyelmesen olvassa el.

1. BELÉPÉS A SZÜLÉSZET- NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY TERÜLETÉRE

- Az osztály területén a kórházi dolgozókon és a bent fekvő betegeken kívül csak egészségügyi, vagy hivatalos célból (vizsgálat, ügyintézés, beutalt beteg behozatala vagy hazavitele, beteglátogatás) lehet tartózkodni, beleértve a dolgozók hozzátartozóit, ismerőseit is.

- A belépés célját a portán kérésre meg kell nevezni.

- Az osztályra érkező idegenek ( orvoslátogatók, tanulók, rezidensek, stb.) kizárólag engedéllyel tartózkodhatnak osztályunkon. Felügyeletüket az osztályvezető főorvos és főnővér látja el.

- Láthatóan alkoholtól befolyásolt, vagy egyéb okból bódult személy nem tartózkodhat az osztály területén, kivéve, ha kórházi ellátásra, vagy ambuláns kezelésre szorul.

- Kereskedelmi, vagy egyéb bevételszerzési céllal értékesítők, szolgáltatást-nyújtók a betegellátó egységeket nem látogathatják, reklámozási tevékenységet nem folytathatnak kivéve, ha Főigazgatói engedéllyel rendelkeznek.

2. BETEGFELVÉTEL

- Sürgős felvétel: A mentőszolgálat által vagy egyéb úton kórházunkba szállított sürgős ellátást igénylő beteget indokolt esetben haladéktalanul át kell venni. Ezen betegek orvosi vizsgálata más, sürgős ellátást nem igénylő betegeket megelőzve is történhet.

- Nem sürgős ellátást igénylő, orvosi beutalás alapján történő felvétel: A beutalt beteg az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételére jogosító okirat és az orvosi beutaló alapján sürgős szükség esetétől eltekintve a betegfelvételi ambulancián kerül felvételre.

- A szülőszobára mentővel, vagy saját lábon érkező szülőnők, vagy a felvételre érkező nőgyógyászati betegeink a liftet használhatják. A hozzátartozók lépcsőn közelíthetik meg a szülőszobát, illetve a kis személyi lifttel a fekvőbeteg részlegeket.

- A betegek behívása –orvosszakmai és egyéb indokok alapján- nem érkezési sorrendben történik.

- A fekvőbetegek ellátása osztályunkon elsőbbséget élvez, ezért nagyvizit, sürgős műtét esetén a rendelés szünetelhet.

- Várakozásmentes vizsgálatot garantálni nem tudunk.

- Az egészségügyi dolgozók ellátása soron kívüliséget élvez.

- Beutaló nélkül érkező, sürgős ellátást nem igénylő esetekben a területileg illetékes nőgyógyászati szakrendelésen kapják meg az ellátást.

- A földszinti járóbeteg rendelések előtt csak a vizsgálatra érkező betegek várakozzanak.

3. OSZTÁLYRÓL TÖRTÉNŐ TÁVOZÁS, ELBOCSÁJTÁS, ÖNKÉNYES TÁVOZÁS

- A betegnek –a vonatkozó jogszabályi előírások keretei között- joga van az intézményt bármikor elhagyni, ha ezzel nem veszélyezteti mások egészségét. A fekvőbeteg az ápoló személyzetnek köteles bejelenteni, hogy mikor és hova kíván távozni az osztályról.

- Amennyiben az osztályunkon kezelt beteg a gyógyintézetet orvosi javaslat ellenére, bejelentés nélkül „ saját felelősségére” elhagyja, úgy ez az ellátás visszautasításának minősül, melyről jegyzőkönyvet készítünk.

- A hazabocsájtás 8°° - 12°° óra között történik, melynek időpontjáról a kezelőorvos előzetesen tájékoztatást ad.

- A kórházból semmiféle kórházi tulajdont képező anyag, eszköz, textília, fogyó-, vagy állóeszköz, élelmiszer nem vihető ki.

- A kórházi elbocsátáskor a beteg köteles elszámolni a kórház tulajdonát képező tárgyakkal.

- A mentőszállítás indokoltságáról a kezelő orvos dönt. A beteg távozásakor lehetőség van TAXI rendelésére

- Felhívjuk figyelmét, hogy az intézménybe történő belépéskor, és annak elhagyásakor vagyonvédelmi okokból gépkocsi és csomag átvizsgálásra kerülhet sor. Amennyiben távozáskor az ellenőrzésnek nem tesz eleget a porta illetve a vagyonvédelmi szolgálat jogosult a rendőrség közreműködését kérni. Ennek részletszabályait külön eljárási rend rögzíti.

4. KAPCSOLATTARTÁS - BETEGLÁTOGATÁSI REND

- Hétköznapokon: 143° - 17°° óra között

- Pihenő és ünnepnapokon: 11°° - 12°° és 14 3° - 17°° óra között

- A fekvőbetegek a részlegek folyosóin, illetve kórtermükben ( maximum 2 fő ) is fogadhatják látogatóikat, kivételt képeznek a gyermekágyas részleg kórtermei, ahol tilos látogatóknak tartózkodni. Cipővédő használata minden részlegünkön kötelező.

- A postoperatív őrzőkben látogatási idő alatt védőcipő és védőruha használata mellett egy látogató tartózkodhat. Ezekben a kórtermekben ajánlott látogatási idő 15 perc.

- Az újszülötteket a gyermekágyas kórtermek üvegezett ablakán keresztül tekinthetik meg.

- 10 éven aluli gyermek az osztályon kísérő jelenlétében sem tartózkodhat, nem látogathat!

- Látogatási tilalom ( pl. influenza járvány ) esetén teljes körű látogatási tilalom van érvényben. A fekvőbetegek részére behozott tárgyakat, élelmiszert, stb. átvételi elismervény kitöltésével a portán kérjük hagyni.

- Vágott virágot behozni tilos.

- Súlyos állapotban lévő beteg, szülőnő, gyermek, kórházi ágya mellett egy nagykorú hozzátartozó, vagy az általa megjelölt személy tartózkodhat, az osztály munkarendjét és más betegek jogait tiszteletben tartva.

- A szülőszoba előterében a szülőnő maximum két hozzátartozója várakozhat.

- A kezelést végző orvos jogosult a kórteremben tartózkodó látogatókat megkérni a kórterem elhagyására, az ellátás, vagy egészségügyi beavatkozás idejére.

- A beteg egészségügyi állapotáról, vagy kórházi jelenlétéről annak
beleegyezése nélkül, illetve jogszabályi felhatalmazás hiányában - az adatvédelmi előírások figyelembe vételével- információ sem írásban, sem telefonon nem adható ki.

- A hozzátartozóval telefonon történő kapcsolattartást kérjük lehetőleg 14°° - 19°° óra között szíveskedjenek bonyolítani.

- A látogatók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, hogy azzal az osztály rendjét, a betegek nyugalmát és a dolgozók munkáját ne zavarják. Ellenkező esetben kiutasíthatók a biztonsági őr, a rendészet, vagy rendőrség közreműködésével.

- 20 00 után a betegek kizárólag orvosi engedéllyel hagyhatják el az osztály épületét. A portaszolgálat dolgozói felszólíthatják a betegeket, hogy térjenek vissza kórtermükbe.

- A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás és a vallása szabad gyakorlásának joga.

5. ÁLTALÁNOS NAPIREND

- 5°° - 9°° óra között történik a testhőmérséklet mérése, laboranyag vétel, tisztálkodás, ágyazás, NST vizsgálat, reggeli, orvosi vizit, beteg felvétel

- 9°° - 12°° óra között vizsgálatok, műtétek, kezelések, orvosi vizitek, hazabocsájtás

- 12°° - 14°° óra között az ebéd

- 14°° - 16°° óra között látogatás, csendes pihenő, egynapos műtéten átesett betegek hazabocsájtása

- 17°°-1830 óra között vacsora, orvosi vizit

- 21°° óra után lámpaoltás

- A gyógyító munka folyamatosságának illetve a betegeink pihenésének érdekében a vizitek, kezelések, és csendes pihenő, valamint takarítás időtartama alatt a betegeknek a saját kórtermükben kívánatos tartózkodni.

- Az ebédet, a közétkeztetésre vonatkozó higiénés szabályok betartása, illetve az élelmiszer okozta fertőzések elkerülése érdekében közvetlenül ebédosztást követően el kell fogyasztani.

- A betegek saját kórtermükön kívül csak a szolgáltató helyiségekben (pl. büfé), és a kórházi közterületeken tartózkodhatnak. Más kórterembe vagy osztályra a fertőzések elkerülése érdekében nem mehetnek át.

- A gyógyító osztály elhagyása és a visszaérkezés esetén haladéktalanul kérjük az osztályos, szolgálatban lévő nővér értesítését.

6. BETEGJOGOK

- A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet, különös tekintettel a betegellátás folyamatának zavartalanságára. A beteg és hozzátartozói jogai gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait és nem sérthetik az egészségügyi dolgozók törvényben fogalt jogait.

- Az ellátással kapcsolatos betegpanaszokat kérjük, hogy először az osztályvezető főorvos és az osztályvezető főnővér számára jelezzék. Amennyiben szükséges, panaszával intézményünk betegjogi képviselőjéhez is fordulhat, elérhetősége minden betegellátó egységben kifüggesztve megtalálható.

7. ÉRTÉKMEGŐRZÉS

A felvételre jelentkező beteg a ruházatát a kórtermekben, zárható öltözőszekrényben helyezheti el és a kórházi tartózkodás idejére igényelhet az intézmény pénztárában történő értékmegőrzést (pénz, érték ). Amennyiben értékmegőrzést vesz igénybe, kérjük forduljon az ápoló személyzethez. Amennyiben pénzét, értékeit nem kívánja kórházunk házipénztárában letétbe helyezni és emiatt kár éri, a kórházat ezért felelősség nem terheli.

8. DOHÁNYZÁS

A jogszabály alapján a kórházban dohányozni csak a kijelölt területeken szabad. Dohányozni zárt légtérben tilos. A dohányzási tilalomról minden felvételre kerülő beteg tájékoztatást kap, melyet tudomásul vesz és aláírásával elismer.

9. ALKOHOLTILALOM

A kórház területére a betegeknek, a látogatóknak, illetve a dolgozóknak szeszes italt behozni, tartani és fogyasztani szigorúan tilos!

10. EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK, KIADÁSÁNAK RENDJE

Az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII.tv.értelmében a beteg ( érintett ) jogosult az orvosi dokumentációban betekinteni és arról saját költségére másolatot kérni. Bővebb információt az Intézeti Házirend tartalmaz.

11. RÁDIÓ, TV, WIFI, MOBILTELEFON HASZNÁLAT

- Rádió hallgatása a betegtársak megzavarása nélkül, lehetőleg fülhallgatóval a postoperatív őrzők kivételével a kórtermekben is engedélyezett.

- A III. emelet műtétes részleg folyosójára kihelyezett TV készüléket az adott részlegen fekvő betegek 21 óráig használhatják. Saját TV készülék üzemeltetésére az osztályvezető főorvos írásban adhat engedélyt. A készüléket a beteg a betegtársak megzavarása nélkül, jogainak figyelembe vételével használhatja.

- Intézményünkben lehetőség van mobil internet (wifi) szolgáltatás igénybe vételére a bent tartózkodás ideje alatt, meghatározott térítési díj ellenében.

- A mobiltelefon használata a szülőszobán csak a hozzátartozó értesítése céljából használható, a postoperatív őrzőkben használatuk tilos. A betegek kórtermeikben az ápolási beavatkozások, orvosi vizitek, konzíliumok kivételével mobiltelefont a betegtársak megzavarása nélkül használhatnak.

- Az újszülött részleg ablakán keresztül látogatási időben kizárólag az édesanya jelenlétében mutatunk meg újszülöttet, itt az újszülöttről fotó, videó készítése tilos.

- A szülőszobán, a császáros műtőben az újszülöttről csak az újszülött ellátását követően az édesanya, vagy édesapa mellett készülhet fénykép.

- Az osztály területén a kórház és az érintett személy engedélye nélkül fényképet, hangfelvételt készíteni tilos, közösségi megosztása sem engedélyezett.

Miskolc, 2017. augusztus 14.

Dr.Hajas Sándor Osztályvezető főorvos


TELJES NÉZET | WEBDESIGN: IT PROGRESS Kft.